StatutKalendarz imprezWładze kołaSkładki członkowskieWstępowanie do PTTKKarta praw

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2013 – wyciąg
„Wysokość rocznej składki PTTK określa uchwała Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK nr 93/Z/2012 z dnia 9 października 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale na rok 2013

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/20122 z dnia 25 sierpnia 2012r. uchwala, co następuje

 1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK w roku 2013 wynosi:
  składka normalna: 40,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2013)
  składka ulgowa pełna: 20,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013)
  składka ulgowa niepełna: 10,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2013)

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających Oddział Krakowski wynosi minimum 50,00zł.

 1. Składka dodatkowa dla osób wpłacających bezpośrednio do Kasy Oddziału Krakowskiego PTTK wynosi:
  składka normalna: 10,00 zł
  składka ulgowa pełna: 5,00 zł
  składka ulgowa niepełna: 2,00 zł
 2. Składki członkowskie wnosi się jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2013r.
 3. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej pełnej
  – opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  – osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  – młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia),
  – jedno z rodziców lub opiekun osoby małoletniej opłacający składki za każde dwieosoby małoletnie (składka rodzinna),
  – emeryci, renciści i inwalidzi,
  – bezrobotni
 4. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej niepełnej są:
  – osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  – młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia).
  Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej:
  – Członkowie Honorowi PTTK,
  – dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 20 roku życia,
  – uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgomnazjalnych dziennych do ukończenia 20 roku życia.
 5. Wysokość wpisowego do PTTK ustalono na:
  10,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  6,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
  5,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.” .