StatutKalendarz imprezWładze kołaSkładki członkowskieWstępowanie do PTTKKarta praw

Skocz do rozdziału:
POSTANOWIENIA OGÓLNECZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKIWŁADZE ODDZIAŁUKOŁA I KLUBY PTTKPRZYNALEŻNOŚCI I STOSUNEK ODDZIAŁU DO PTTKMAJĄTEK ODDZIAŁUZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Oddział Krakowski PTTK w Krakowie, zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego działającą w oparciu o niniejszy Statut, zgodnie z art. 48 Statutu PTTK.
 2. Oddział jest kontynuatorem działalności i spadkobiercą tradycji Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie i 8 Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krakowie.

§2

 1. Terenem działalności Oddziału jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Oddziału jest Kraków.

§3

 1. Oddział posiada osobowość prawną zgodnie z art. 6 ust. 2 Statutu PTTK.

§4

 1. Oddział używa odznaki i pieczęci PTTK zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.
 2. Oddział posiada sztandar o wym. 1×1 m, na którym z jednej strony [na awersie] znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy 60 cm; na drugiej stronie [rewersie] znajduje się herb m. Krakowa o szerokości 29 cm; i wysokości 43 cm na tle zielonym oraz napis na skrajach płatu: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Krakowski.

§5

 1. Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

Członkostwo PTTK uregulowane jest w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

§7

Członek zwyczajny składa deklarację i jest przyjmowany przez zarząd koła, klubu lub bezpośrednio przez Zarząd Oddziału.

§8

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.

§9

Członek zwyczajny PTTK może realizować swoje uprawnienia członkowskie określone w art. 13 Statutu PTTK w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK, z wyjątkiem uprawnień określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do władz Oddziału.

§10

 1. Członkom PTTK szczególnie zasłużonym w działalności turystyczno-krajoznawczej, przede wszystkim w Oddziale Krakowskim może być nadana godność Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK.
 2. Godność Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK nadaje Zjazd Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału.

Rozdział III
WŁADZE ODDZIAŁU

§11

Władzami Oddziału są:

 1. Zjazd Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna;
 4. Oddziałowy Sąd Koleżeński.

§12

 1. Władze Oddziału pochodzą z wyboru.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w &11 ust. 2-4.
 3. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 4. Wybory do władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.
 5. Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 6. Ordynację wyborczą określającą zasady wyboru delegatów na Zjazd Oddziału uchwala Zarząd Oddziału, a zasady wyboru członków władz oddziału i ich liczbę Uchwala Zjazd oddziału.
 7. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§13

Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziałowy Sąd Koleżeński mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.

§14

Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do lat dwu uchwałą Zjazdu Oddziału.

§15

Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§16

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

 1. uchwalenie Statutu Oddziału.
 2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz następnej kadencji.
 4. wybór członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów.
 5. rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału.
 6. uchwalenie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów.
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału.
 8. w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału powołanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału i ustalenie sposobu pokrycia kosztów likwidacji Oddziału.
 9. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

§17

W Zjeździe Oddziału udział biorą:

 1. z głosem decydującym:
  1. delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, zgodnie z kluczem wyborczym ustalonym przez Zarząd Oddziału.
  2. w odniesieniu do członków z bezpośrednią przynależnością do Oddziału – Zarząd Oddziału zwołuje zebranie tych członków celem wyboru delegatów zgodnie z zasadami wyżej określonymi tj. dot. Kół i Klubów.
 2. z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK oraz Oddziału Krakowskiego, przedstawiciele członków wspierających, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz osoby zaproszone.

§18

 1. Zjazd Oddziału odbywa się raz na cztery lata, o ile uchwałą Zjazdu kadencja władz Oddziału nie została skrócona do dwu lat.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu zarządu Oddziału zawiadamia delegatów co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
 3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

§19

 1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 4. W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według tego samego klucza.

§20

 1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
 2. W skład Zarządu Oddział wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 4. W kład Zarządu Oddziału może ponadto wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 6. Szczegółowe kompetencje i zadania, kształtowanie składu, zasady zwołania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału na podstawie Regulaminu Wzorcowego Zarządu Oddziału uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§21

 1. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona prezydium w składzie 5-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i urzędującego członka zarządu, jeżeli zostanie on powołany.
 2. Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.
 3. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§22

Zarząd Oddziału:

 1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału i władz naczelnych PTTK;
 2. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i sympatyków PTTK;
 3. reprezentuje Oddział na terenie swojego działania;
 4. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
 5. zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;
 6. tworzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;
 7. składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału;
 8. powołuje i odwołuje urzędującego członka Zarządu Oddziału, kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;
 9. ustanawia regionalne i oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;
 10. prowadzi szkolenie członków w zakresie podstawowym, ogólnym i specjalistycznym;
 11. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

§23

 1. Zarząd Oddziału może tworzyć w miarę potrzeby komisje, rady i zespoły jako organy fachowe w określonych przez Zarząd Oddziału dziedzinach działalności.
 2. Funkcje komisji, rady lub zespołu Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.
 3. Przewodniczący komisji, rad i zespołów mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 4. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

§24

 1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
 2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§25

 1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.
 2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna w szczególności:
  1. kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału i władz naczelnych PTTK, zasadami gospodarności i rzetelności;
  2. określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów;
  3. kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Oddziału nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;
  4. przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne;
  5. przedstawia Zarządowi Oddziału swą opinie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania;
  6. składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Oddziału.

§26

 1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zapoznać się na swych posiedzeniach z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i ustosunkować się do nich na piśmie w możliwie krótkim czasie.
 2. Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§27

 1. oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają wg regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
 2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTTK.

§28

 1. Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
 2. Oddziałowy Sąd Koleżeński wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§29

 1. Do kompetencji Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Oddziału w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dot. Naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania;
  2. rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 spraw podlegających właściwości innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia przez Prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK
  3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami i jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

§30

 1. Oddziałowy Sosnowski ad Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat
  4. wykluczenie z PTTK
 2. Oddziałowy Sąd Koleżeński może orzec o winie odstępując od wymierzenia kary.
 3. Oddziałowy Sąd Koleżeński może wnioskować o:
  1. pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK
  2. pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK

§31

Od orzeczenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

§32

Oddziałowy Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§33

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział IV
KOŁA I KLUBY PTTK

§34

 

 1. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła i kluby.
 2. Zarządy kół i klubów mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.

§35

 1. Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną deklarację o chęci jego utworzenia zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.
 2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską, a także członków honorowych Oddziału i PTTK.
 3. Zadaniem koła jest organizacja podstawowej działalności turystyczno-krajoznawczej związanej z realizacją celów PTTK.

§36

 1. Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną zgodę na jego powołanie zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.
 2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.
 3. zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznej działalności wynikającej ze Statutu PTTK i Oddziału w określonej dziedzinie lub środowisku.

§37

 1. Przewodnicy PTTK zrzeszają się w klubach PTTK.
 2. Klub Przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

§38

 1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich, dotacji, darowizn.
 2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalności koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK, a także innych jednostek organizacyjnych Oddziału, w których opłacają składki członkowskie PTTK – w klubach tych opłacają tylko składkę klubową.
 3. Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.

§39

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału należeć do innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności.

§40

Szczegółowe zasady działalności kół i klubów określają ich regulaminy uchwalone przez Zarząd Oddziału na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§41

 1. Władzami koła lub klubu są:
  1. walne zebranie koła lub klubu
  2. zarząd koła lub klubu
  3. komisja rewizyjna koła lub klubu.
 2. Kadencja władz koła klubu trwa 1-4 lat w zależności od szczegółowych postanowień regulaminu koła lub klubu.

§42

 1. Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
  2. rozpatrywanie wniosków członków
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej koła lub klubu
  4. wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału; postanowienia &12 ust.2i3 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio; delegatem klubu na Zjazd Oddziału może być wybrany tylko członek Oddziału.
 2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Walne zebranie koła lub klubu jest prawomocne jeżeli:
  1. w kołach lub klubach liczących do 50 członków bierze w nim udział co najmniej połowa członków
  2. w kołach lub klubach liczących powyżej 50 członków bierze w nim udział co najmniej połowa członków , jednak w przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę Zarząd oddziału określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności zebrania koła lub klubu.

§43

Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału w przypadkach, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

§44

 1. Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
  1. zaniechania działalności
  2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału
  3. naruszania podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym
  4. działania na szkodę PTTK.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 3. W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie, w terminie trzech miesięcy od daty powołania, walnego zebrania koła lub klubu celem wyboru nowego zarządu.

§45

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

 1. zaniechania działalności
 2. spadku liczby członków poniżej ośmiu osób przez okres co najmniej 1 roku
 3. wniosku uchwalonego przez walne zebranie koła lub klubu.

Rozdział V
PRZYNALEŻNOŚCI I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

§46

Oddział, jako terenowa jednostka organizacyjna PTTK działa na podstawie swego Statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału. Statut Oddziału opiera się na statucie wzorcowym uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego przed przedłożeniem sądowi rejestrowemu.

§47

 1. Oddział obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
 2. oddział składa Zarządowi Głównemu PTTK sprawozdanie ze swej działalności oraz podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z:
  1. przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału
  2. uchwałami władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału
  3. zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

§48

Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy Oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK pod warunkiem zapisu na sąd polubowny.

§49

Oddział przekazuje do Zarządu Głównego PTTK składki na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny.

§50

 1. Uchwały Zjazdu i Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w  przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.
 2. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w przypadku:
  1. zaniechania działalności
  2. rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału
  3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym
  4. działania na szkodę PTTK.
 3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTTK w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, chybże nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Prezydium Zarządu Głównego PTTK powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału, którego zadaniem jest:
  1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
  2. zwołanie, w terminie trzech miesięcy od daty jego powołania, nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału celem dokonania wyboru nowego Zarządu Oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału
 5. Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego PTTK określonych w ust. 1-4 Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.

§51

 1. Przynależność Oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Oddział może być rozwiązany na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PTTK, złożony do organu nadzorującego w przypadku:
  1. zmniejszenia stanu liczebnego poniżej 50 członków przez okres dłuższy niż jeden rok
  2. zaniechania Przez Oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem PTTK władz i brak jest warunków dla ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż jeden rok
  3. jeżeli działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu PTTK i Statutu Oddziału i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.
 4. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorem są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.
 5. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału staje się Tymczasowy Zarząd Oddziału lub likwidator powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.
 7. Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wykreśleniu Oddziału z rejestru stowarzyszeń na skutek prowadzonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

Rozdział VI
MAJĄTEK ODDZIAŁU

§52

 1. Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.
 2. Zarząd Główny PTTK nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania Zarządu Głównego PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§53

 1. Oddział może nabywać majątek nieruchomy, lecz zbycie lub obciążenie go wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK.
 2. Zbycie majątku nieruchomego będącego własnością lub w użytkowaniu wieczystym Oddziału wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu lub jednostce przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykonaniu tego prawa wynosi trzy miesiące od powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.
 3. W przypadku rozwiązania Oddziału, o przeznaczeniu jego majątku pozostałego po spłaceniu zobowiązań oraz zwrocie majątku powierzonego na czas istnienia Oddziału, decyduje Zarząd Główny PTTK.

§54

W ramach obowiązujących przepisów prawa Oddział może prowadzić działalność gospodarczą.

§55

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa i skarbnika Zarządu Oddziału lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Oddziału.

§56

 1. Majątek kół i klubów jest majątkiem Oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.
 2. W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny oddział ich majątek zostaje im przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

§57

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany Statutu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Wzorcowego Oddziału wprowadzonego uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 33/XIV/98 z dnia 28.03.1998r.

§58

 1. Niniejszy Statut oparty o Wzorcowy Statut Oddziału PTTK został przyjęty przez Nadzwyczajny XXIX Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK dnia 1 marca 1999r.
 2. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz Statutu PTTK.
 3. Uchyla się Statut Oddziału Krakowskiego PTTK przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego XXVI Zjazdu Oddziału w dniu 9.01.1991r. wraz z późniejszymi zmianami uchwalonymi przez XXVII Zjazd Oddziału w dniu 21.11.1992r. i wpisany do rejestru Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pod poz. 337.