StatutKalendarz imprezWładze kołaSkładki członkowskieWstępowanie do PTTKKarta praw

Zapisy do Koła
W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Następnie w określone przez Koło PTTK dni przyjęć i kontaktów należy udać się do siedziby Koła w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. A. Krajowej 7, aby opłacić składkę.
Przy sobie powinniśmy mieć dowolny dokument potwierdzający tożsamość, jedną fotografię formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

Legitymację, będąca jednocześnie kartą rabatową otrzymuje się po dokonaniu czynności rejestracyjnych w Krakowie, ale dokonuje tego Skarbnik lub Prezes Koła.

Kto może być członkiem naszego Koła PTTK?
Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła.

Prawa członków PTTK
Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Lista obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK uzyskać można w siedzibie Koła.

Obowiązki członka PTTK
Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.